รายวิชาที่มีอยู่

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

Course

15021005 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Usage for Communication)

15021005 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Usage for Communication)

Course

15022001 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (Daily English Conversation)

15022001 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (Daily English Conversation)

Course

15022002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

15022002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

Course

15022003 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (English for Occupational Purposes)

15022003 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (English for Occupational Purposes)

Course

20022001สุนทรียภาพของชีวิต (Aesthetic Appreciation)

20022001สุนทรียภาพของชีวิต (Aesthetic Appreciation)

Course

25021002 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Environment and Natural Resources)

25021002 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Environment and Natural Resources)

Course

25022001 วิชากาญจนบุรีศึกษา(Kanchanaburi Studies)

25022001 วิชากาญจนบุรีศึกษา(Kanchanaburi Studies)

Course

25023001ความเป็นพลเมืองกับศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Citizenship and the King’s Wisdom for Local Development)

25023001ความเป็นพลเมืองกับศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Citizenship and the King’s Wisdom for Local Development)

Course

40021002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต

40021002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต

Course

40021001คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต (Mathematics for Life)

40021001คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต (Mathematics for Life)

Course

40021003 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต (Mathematics for Life)

40021003 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต (Mathematics for Life)

Course