รายวิชาที่มีอยู่

การทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

การทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

Course

สาขาดนตรีศึกษา

สาขาดนตรีศึกษา

Course

สาขาอุตสาหกรรมศิลป์

สาขาอุตสาหกรรมศิลป์

Course

สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

Course

วัดแววความเป็นครู

วัดแววความเป็นครู

Course

สาชาวิชาเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

สาชาวิชาเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

Course

สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา

สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา

Course

เจตคติความเป็นครู

เจตคติความเป็นครู

Course

15021001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

15021001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Course

15021002 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Listening and Speaking English)

15021002 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Listening and Speaking English)

Course

15021003 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Reading and Writing English)

15021003 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Reading and Writing English)

Course

15021004 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ

15021004 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ

Course